صفحه اصلي

 

1- تهيه كريستالهاي مجتمع شده لاكتوز به منظور كمپرسيون مستقيم با استفاده از روش كريستاليزاسيون كروي

مريم مقصودي، علي نخودچي، محمد برزگر جلالي و بهدخت پورامجد

2- مطالعه اثر Leukemia Inhibitory Factor بر روی تمايز و همانندسازی سلولهاي بنيادی مزانشيمی در محيط کشت

 مرتضي جبارپور بنيادي، نگار مهدوي

3- بررسي تاثير اعمال حرارت بر رهش تئوفيلين از گرانول و قرصهای تهيه شده با پليمرهاي اکريليک

شيرزاد آزرمي، شيما حتم خاني، فرناز منجم زاده و قباد محمدي

4- اثرات آپروتينين با دوز بسيار پائين در كاهش نياز به فرآورده هاي خوني در جراحي قلب باز: مطالعه كارآزمائي باليني دو سو كور

رضايت پرويزي، رسول آذر فرين و سوسن حسن زاده سلماسي

5- افزودن سرعت انحلال اكسازپام با استفاده از ديسپرسيونهاي جامد اكسازپام- سورفكتانت

جواد شكري، شيرزاد آزرمي، عاطفه صبوري  و محمد حسين شكري

6- حساسيت سويه هاي مايكوباكتريوم توبركلوزيس و مايكوباكتريوم هاي غيرتوبركلوزي نسبت به كانامايسين و آميكاسين

سيد رضا مؤدب، عبدالناصر رفيع

7- تهيه گويچه های آلژينات حاوی نيتروگليسرين مايع

هادی وليزاده، محمد رضا سياهي شادباد، فهيمه عبهر صبح، محمد علی دانش و علی نخودچی

8- آناليز آرايش سه موتاسيون هتروزيگوت در ژن CYP3A4 انساني با فواصل طولاني از هم

حسين حمزه ای، سياوش دستمالچي

9- استفاده از تك لايه هاي سلولهاي Caco-2 بعنوان مدلي براي پيش بيني نفوذپذيري و جذب داروها در انسان

پروين ذاكري ميلاني، هادي وليزاده

10- مطالعه نقش آندوتليوم و cGMP در اثر شلي 17بتا- استراديول در وريد سافن انساني

يداله آذرمي، حسين بابايي

 

Hit Counter