صفحه اصلي                     English

شماره: پاييز و زمستان 1383

 

موضوع

نويسندگان

1- بررسي اثر N2o در افزايش بروز تهوع و استفراغ بعد از لاپاراسكوپي

دكتر سيمين آتش خويي و همكاران

2- توليد آنتي بادي پلي كلونال عليه ايمنوگلوبولينهاي سگ در خرگوش

دكتر جعفر مجيدي و همكاران

3- مقايسه اثرات انفوزين مورفين با تزريق عضلاني متادون در پارامترهاي ...

دكتر مير موسي ميري نژاد و همكاران

4- بررسي توانايي پلاسميد PCCI در القا‌ء مقاومت و حساسيت به ...

دكترمحمد سعيد حجازي

5- استخراج ليگنين از ضايعات حاصل از چوب و تهية وانيلين از آن

دكترمحمد آزاد بخت و همكاران

6- بهينه سازي شرايط توليد مواد ضد ميكروب حاصل از ...

دكترحسين وحيدي و همكاران

7- بررسي بر هم كنش كافئين با ملكول DNA.

دكتر مهوش جعفري و همكاران  

8- بررسي تأثير ميزان دارو بر خصوصيات فيزيكو مكانيكي و آزادسازي ...

دكتر محمد رضا عباسپور و همكاران

9-  ساخت و بررسي رهش دارو از فيلم هاي پليمري ماينوكسيديل به...

  دكتر داود حسنزاده و همكاران

10- بررسي تركيبات موجود در روغن فرار Marrubium Vulgare L.

دكترعلي اسدي پور و همكاران

11- اثر دانة شنبليله بر نشانه هاي زودرس يائسگي

دكتر سويل حكيمي و همكاران

12- بررسي رابطة ساختمان داروهاي مختلف با سرعت رهش آنها از ...

دكتر طراوت غفوريان و همكاران

13- مقايسة اثرات 17-بتا استراديول جنستئين در روي شريان آئوررت و...

دكتر حسين بابائي و همكاران

14-  بررسي تأثير تنظيم كننده هاي تونيسيته بر پايداري شيميايي محلول ...

  دكتر  محمد برزگر جلالي و همكاران

 Hit Counter