صفحه اصلي                     English

شماره: بهار و تابستان 1383

موضوع

نويسندگان

1- نقش سرم مانيتول در درمان هايفماي ضربه اي در افراد ...

دكتر رخشنده عليپناهي و  همكاران

2- ابعاد جديد تكنيكي‌ در رنگ‌آميزي‌ افتراقي‌ سيستم‌ اسكلتي‌ ...

دكتر مهدي‌ جلالي و همكاران

3- - تاثير عوامل فعال كننده سطحي مختلف بر قابليت چسبندگي ...  

دكتر سيد عليرضا مرتضوي و همكاران 

4- بررسي اثرات ضد ميكروبي گياهان دم اسب و بومادران.....

دكتر فاطمه فتحي آزاد  و همكاران

5- پيش‌بيني محلوليت داروها در مخلوط دو حلالي با استفاده از...

دكتر ابوالقاسم جويبان  و همكاران

6- سنتز پيش دارويي از دوكسوروبيسين بعنوان تركيبي  بالقوه ...

دكتر حجت صادقي علي آبادي و همكاران

7- انفوزيون ميدازولام دردرمان صرع پايدار تشنجي مقاوم كودكان

دكتر  محمد برزگر و  همكاران           

8-  بررسي اثرات آگونيست هاي CCK  در بي دردي ناشي از

دكتر بهلول حبيبي اصل و همكارن

9- بررسي in vitro تداخل برخي از داروهاي فنوتيازيني و ...

دكتر محمدرضا رشيدي و همكاران

10- فرمولاسيون فيناسترايد موضعي براي درمان آلوپسي آندروژنيك...

دكتر جواد شكري و همكاران

11- محاسبه محلوليت داروها در مخلوط هاي هيدروالكلي با استفاده...

دكتر ابوالقاسم جويبان و همكاران

12- - مطالعه اثرات پلي اتيلن گليكولهاي مختلف و فرآيندهاي تهيه...

دكتر جواد شكري و همكاران

13- تعيين اثر فلوكستين بر تحمل ايجاد شده به اثر ضد دردي ...

دكتر عليرضا محجل نائبي و همكاران

Hit Counter