صفحه اصلي                     English

1- کلونينگ و بيان ژنk26  ليشمانيا اينفانتوم در E.coli و ارزيابي پتانسيل آن در تشخيص ليشمانيوز احشايي

صفر فرج نيا، بهروز درباني، حسين بابائي، محمود تورچي، شاهين عبدلي اسکوئي، محمد مهدي گويا، جعفرمجيدي، آيلار نخلبند، ليلا محمد نژاد،  نسرين ميرصمدي، زيبا حق شناس

2- سنتز تركيبات استروييدي .بخش(I) : مشتقات جديد اتينيل استراديول

سالار همتي، حسين بابايي، زهره زماني

3- تأثير دهانشويه هاي آلوپورينول و نرمال سالين بر پيشگيري از استوماتيت ناشي از شيمي درماني

رضا شبانلوئي،‌ فضل اله احمدي،‌ جليل واعظ قراملكي، ابراهيم حاجي زاده، يوسف جواد زاده

4- مقايسه مقدار آهن،‌ روي، مس و اسيد فيتيك در سمنوي گندم غني شده و گندم معمولي

محبوب نعمتي، سيد ولي رضويه، ابراهيم زنديه

5- بررسی نقش گيرنده‌های 5-HT2 در هسته‌های‌ سجافی خلفی و ميانی بر روی علائم سندرم محروميت از مرفين در موش صحرائی نر

محمد چرخ‌پور، عليرضا محجل نائبی

6- بررسي كاربرد ميتومايسين در عمل ترابكولكتومي بيماران پر خطر

محمد علي فرشته خو، رامين نوري نيا، نصرت اله ضرغامي

7- ارزيابي سيستمهاي پراکنده جامد استامينوفن و اتيل سلولز، اودراجيت RS و يا RL و بررسي تاثير نوع حلال مورد استفاده در تهيه اين سيستم ها بر خصوصيات ماتريکسهاي حاصل ازآنها

فاطمه صادقي، هادي افراسيابي گرکاني، سيد علي قدسي

Hit Counter