صفحه اصلي                     English

شماره: پائيز 1385

 

1- بررسي اثر عصاره تام ريزوم Nardostachys jatamansi در ايجاد تحمل ناشي از مورفين در موش سوري و تاثير توام آن با كتامين در تشخيص ليشمانيوز احشايي

 بهلول حبيبي، مريم حقير مددي، سولماز اثني اعشري و عباس دل آذر

 

2- بررسي كيفيت فرآورده هاي گلوكزآمين موجود در بازار داروئي ايران

 محبوب نعمتي، هادي وليزاده، مسعود انصارين و فرانك قادري

 

3- آناليز ميكرواري سازگاري ژنتيكي نانوليپوزوم هاي كاتيوني در سلولهاي اپيتليال آلوئولار ريه انسان در موش هاي صحرايي سا لم و ديابتيك

 ژاله برار، يداله اميدي

 

4- تهيه پچهاي پوستي 17-β- استراديول و لونورژسترل با استفاده از افزايش دهنده هاي جذب پوستي جديد بر اساس پلي اتيلن گليکول سيترات و مطالعه جذب پوستي آنها

 سودابه داوران, محمدرضا رشيدي, معصومه جوادي و هادي هميشه کار

 

5- بررسي اثرات سلژيلين وآمانتادين بر تحمل و علايم قطع مصرف ناشي از مورفين در موش سوري

 بهلول حبيبي اصل، عليرضا پرويزپور، كامبيز حسن زاده و مجيد مهدي خاني

 

6- بررسي اثرات مهاري عصاره گياه رنگينگ بر روند تومورهاي پوستي تسريع شده با بنزيل پراكسيد

 حسن رضازاده، حسين ناظميه، عباس دل آذر، عليرضا محجل نائبي و ساناز مهدي پور

 

7- بررسي تاثير عوامل مؤثر و بهينه سازي فرمولاسيون ژل واژينال پروژسترون

 ميترا جلوه گري، شيرزاد آزرمي، محمد رضا سياهي و محمد مجيدي

 

Hit Counter