مجله علوم داروئي دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي تبريز
 

 

                  

 

دانشگاه علوم پزشكي تبريز

صاحب امتياز:

دكتر نسرين مالکی(دانشيار گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشكي تبريز)

مدير مسئول:

دکتر عباس دل آذر  (استاد گروه فارماکوگنوزی دانشگاه علوم پزشكي تبريز)

سردبـــــــير:

دكتر محمد رضا ستاری(دانشیار گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشكي تبريز)

مدير داخــلي:

(به ترتيب حروف الفبا)

هيات تحريريه

(دانشيار گروه فارماسيوتيكس دانشگاه علوم پزشكي مشهد)

دكتر  افراسيابي  هادي

(استاد گروه شيمي پليمر دانشگاه تبريز)

دكتر  انتظامي  علي اكبر

(استاد گروه فارماكولوژي دانشگاه علوم پزشكي تبريز)

دكتر  بابايي  حسين

(استاد گروه فارماسيوتيكس دانشگاه علوم پزشكي تبريز)

دكتر  برزگر جلالي  محمد

(دانشيار گروه شيمي دارويي دانشگاه علوم پزشكي تبريز)

دكتر داوران سودابه

(دانشيار گروه شيمي دارويي دانشگاه علوم پزشكي تبريز)

دكتر دستمالچي سياوش

(استاد گروه فارماكوگنوزي دانشگاه علوم پزشكي تبريز)

دكتر دل آذر عباس

(رئيس بخش سيستم هاي دارورساني نوين امريكا- فيلادلفيا)

دكتر  رجبي سياهبومي  علي

(دانشيار گروه توكسيكولوژي دانشگاه علوم پزشكي تبريز)

دكتر رضازاده حسين

(دانشيار گروه فارماكولوژي دانشگاه علوم پزشكي تهران)

دكتر  رضايت  مهدي

(استاد گروه شيمي دارويي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي)

دكتر  زرقي  افشين

(استاد گروه فارماسيوتيكس دانشگاه علوم پزشكي تبريز)

دكتر  زرين تن  محمد حسين

(دانشيار گروه توكسيكولوژي دانشگاه علوم پزشكي تهران)

دكتر  سبزواري  اميد

(استاد گروه فارماكوگنوزي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان)

دكتر  قنادي  عليرضا

(استاد گروه فارماكولوژي دانشگاه علوم پزشكي تبريز)

دكتر  گرجاني  عليرضا

(دانشيار گروه فارماكوگنوزي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي)

دكتر   مجاب  فراز

(استاد گروه فارماسيوتيكس دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي)

دكتر  مرتضوي  سيد عليرضا

(دانشيار گروه فارماسيوتيكس دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي)

دكتر  مقيمي  حميد رضا

(دانشيار گروه فارماكوگنوزي دانشگاه علوم پزشكي تبريز)

دكتر  ناظميه    حسين

(دانشيار گروه فارماكولوژي دانشگاه علوم پزشكي تبريز)

دكتر محجل نائبي عليرضا

(دانشيار گروه فارماكولوژي دانشگاه علوم پزشكي اهواز)

دكتر   همتي   علي اصغر

 

 

 

مسئول امور دفتري و ارتباطات: شعله لندرودي

 مسئول امور كامپيوتري: 

آدرس: دبيرخانه مجله علوم داروئي، دانشكده داروسازي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبريز


وب سايت: http://pharm-sci.tbzmed.ac.ir


استان آذربايجان شرقي، تبريز- كدپستي 14766- 51664 تلفن : 3372258 -0411 فاكس: 3344798 0411