راهنماي نگارش مقاله

 

 

 

مجله علــوم داروئي دانشكده داروسازي تبريز منحصرا" مقـالات تحقيـقي در زميـنه هاي مختلف علوم داروئي و رشته هاي وابسته را مي پذيرد. اين مجله از چاپ مقالاتي كه قبلا" در مجلات يا نشريات ديگر منتشر شده، يـا تحت بررسي مي باشند معذور است. ضمنا" چاپ مقالات مروري (Review Articles) به دعوت هيأت تحريريه مجله از متخصصين و صاحب نظران مجرب رشته هاي مختلف علوم داروئي امكان پذير خواهد بود. مسئوليت صحت و سقم مطالب به عهده نويسنده يا نويسندگان مقاله بوده و مجله حق رد، قبول، اصلاح، ويرايش و خلاصه نمودن مقالات را براي خود محفوظ مي دارد.

 

1-     اصول كلي:

هر مقاله بايد داراي عنوان، خلاصه به زبان فارسي و انگليسي همراه بـا واژه هاي كليدي، مقدمه، بخش تجربي (روش كار)، نتايج، بــحث و نتيجه گيري و منابع مورد استفاده باشد.

-    تصاوير و جداول اصلي روي برگهاي جداگانه با استفاده از كامپيوتر ترسيم و ضميمه متن مقاله بشود. و همچنين نمودار ها با استفاده از نرم افزارMicrosoft Excel 2003  در فايل جداگانه با قلم 8 بدر فارسي تهيه شده و ارسال گردد نويسندگان محترم بايستي علاوه بر وارد كردن نمودار به داخل متن مقاله، فايلexcel  مربوطه را نيز جداگانه همراه متن كامل مقاله به صورت online ارسال نمايند. لازم به ذكر است كه قلم 7 بدر فارسي مختص اعداد نمودارها مي باشد.

شرح جداول در بالاي جدول و شماره آنها با اعداد فارسي (1 و 2...) و شرح تصاوير و غيره در زير آنها با شماره گذاري اعداد فارسي درج شود.

 

2-      عنوان:

-         عنوان مقاله با قلم ضخيم (Bold) تايپ شود.

-    نام و نام خانوادگي نويسنده و نويسندگان همراه آدرس آنها بطور كامل به دو زبان فارسي و انگليسي ذكر گردد. ضمنا" با علامت ستاره نويسنده مسئول مشخص شده و ضروري است كه آدرس كامل نويسنده مسئول به همراه شماره تلفن، فاكس و آدرس پست الكترونيكي ذكر گردد.

-     لازم است از متن مقـاله بصورت يك ستوني با نرم افزار فارسي شده “Microsoft word” و بــا انــــدازه قلم 12 ب لوتوس (B lotus) فــــارسي و 11 تايــــمز رومن انگليسي بـه اندازه استاندارد A4 (در Page set up) تايپ شده و همراه فايل excel (در صورت وجود) ارسال گردد.

 

3- چكيده:

چكيده بايد شامل زمينه و هدف (objectives)، روش ها (methods)، يافته ها (results) و نتيجه گيري (conclusion) باشد. چكيده به زباني فارسي وانگليسي، كه هر كدام از (200 الي 250 كلمه) تجاوز نكند و روي يك برگ واحد نوشته شود. براي چكيده انگليسي قيد عنوان مقاله، اسامي و آدرس مولفين به زبان انگليسي مطابق بند 2 الزامي است. در پايان چكـــيده مقاله، تعدادي واژه كليدي (Key word) ذكــر شــود ( در چكيده فارسي بــه زبان فارسي و در چكيده انگليسي به زبان انگليسي).

 

4- مقدمه: 

مقدمه بايد شامل خلاصه اي از مطالعات و كارهاي انجام يافته و مرتبط با تحقيق مورد نظر با ذكر منابع باشد.

 

5- مواد و روش ها:

مواد و تجهيزات بكار رفته و روشهاي تهيه نمونه ها، روشهاي اندازه گيري و يا روش مطالعه و همچنين محاسبات و كنترل هاي مربوطه با بياني رسا ودقت كامل ذكر شود. در صورت استفاده از روشهاي آماري بايد جزئيات آن بخوبي شرح داده شود و ذكر منابع مورد استفاده ضروري است.

 

6- نتايج:

نتايج بايد به صورت متن و يا در قالب جداول و نمودارها به روشني بيان گرديده و همگني در ارائه مطالب به صورت جداول يا نمودارها كاملا" در آن رعايت شده باشد. تعداد جداول و نمودارها طوري طراحي شود كه بيش از يك مورد براي هر دو صفحه نباشد. اندازه نمودارها و اشكال حداكثر 8 × 10 سانتيمتر و جداول 10 × 16 سانتيـمتر باشد. در صورت امكان سعي شود جداول با برنامه Microsoft word طراحي شود.

 

 

7- بحث:

نتايج بدست آمده از تحقيق بايد بـا ديگر تحقيقات انـجام شده در ايـران و جهان مقايسه شده و دلايل قبول و يا رد آنها كاملا" مورد بحث قرار گيرد. (بــا ذكر منابع مربوطه) در صورتيكه جدا كردن نتايج و بحث از همديگر مقدور نباشد اين دو بخش مي توانند با هم آورده شوند.

 

8- نتيجه گيري:

نتيجه گيري از تحقيق انجام يافته بايد در يك بند كوتاه گوياي اصلي ترين يافته ها بوده و در صورت نياز به ادامه تحقيقات بيشتر مرتبط با اين تحقيق پيشنهادهاي ضروري ارائه شود.

9- تشكر و قدرداني:

از سازمانهايي كه در تامين هزينه هاي مالي تحقيق و ياافرادي كه به نحوي در انجام تحقيق و يا در فراهم نمودن امكانات نقشي داشته اند قدرداني وتشكر بعمل آيد.

10- منابع و ماخذ:

منابع در متن مقاله به ترتيب ظهور، شماره و در داخل پارانتز قيد شود. لازم است تمام منابع به انگليسي آورده شود.

الف- مقاله انگليسي:

نام خانوادگي نويسنده (نويسندگان)، حرف اول نام نويسنده (نويسند گان)، عنوان مقاله، عنوان كامل مجله علمي، سال انتشار، شماره مجله، صفحات.

مثال:

1. Dette C., Watzig H. Separation of r-hirudin from similar substances by capillary electrophoresis, Journal of chromatography A., 1995, 700: 89-94.

ب- منابع انگليسي بصورت كتاب:

نام خانوادگي نويسنده (نويسندگان)، نام نويسنده (نويسند گان)، عنوان، عنوان مطالب مندرج در كتاب، نام ناشر، محل انتشار كتاب، سال انتشار، صفحات.

مثال:

2. Mills S., Bone K. Principles and practice and practice of phytotherapy. Churchill Livingstone, Edinburgh, 1992, 200, 43045.

يا

3. Richards J.H., in Pharamceutics: The Science of Dosage form Design, Aulton, M. Ed.; Chruchill Livingstone, Endinburgh, 1988, 72.

 

 

 

 

* خواهشمند است مقالات خود به صورت آنلاين به نشاني وب سايت مجله (http://pharm-sci.tbzmed.ac.ir) ارسال فرماييد.

 

آدرس: تبريز- دانشگاه علوم پزشكي تبريز- دانشكده داروسازي- كد پستي 51664 ،تلفن: 3372258؛ فاكس: 3344798

 

 

·        خواهشمند است مقالات خود را به بصورت Online ارسال فرماييد.

 

Hit Counter