علوم دارويي (مجله دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي تبريز) بستري را فراهم نموده تا نتايج مطالعات و تحقيقات در تمام زمينه هاي داروسازي از قبيل فارماسيوتيكس، فارماكولوژي، فارماكوگنوزي، شيمي دارويي و سم شناسي بصورت مقالات علمي- تحقيقي چاپ و منتشر گردد. موضوعات مورد علاقه اين مجله شامل موارد مندرج در زير مي باشد

1- راديو فارماسي

2- فارماسوتيكس

3- شيمي دارويي

4- فارماكوگنوزي

5- فارماكولوژي

6- سم شناسي

7- داروسازي باليني

8- داروسازي بيمارستاني

9- نانوتكنولوژي دارويي

10- بيوتكنولوژي دارويي

11- اقتصاد دارويي

12-فاماكوژنتيك

13- كنترل دارو ، آب ، غذا و فرآورده هاي آرايشي بهداشتي

 

مجله علوم داويی تبريز از اول سال 2004 ميلادی در Chemical Abstract اندکس ميشود.