زمستان  1389

English

فهرست مندرجات

صفحه

عنوان

رديف

187

مطالعه اثـرات عصاره هيدروالکلی دانه انگور (Vitis vinifera) بـر روي اندازه انفاركت و آریتمی های قلبی ناشی از ایسکمی پرفیوژن مجدد در قلب ایزوله رت

دکتر مسلم نجفی، هاله واعظ، فهيمه زاهد نژاد، مهربان صمد زاده، دكتر حسين بابایی

1

195

تهيه ليگاندها و كمپلكسهاي Zn(II) دي تيوكربامات و بررسی خاصیت ضدباکتری آنها بر روی 8 نمونه از باکتری های بیماری زای شایع
اعظم سیاسر جهانتیغ، حسن منصوری ترشیزی، صغری علی صوفی، علی قاسمی

2

203

بررسی اثر عصاره بذر گیاه خار مریم ( Silybum marianum ) بر قارچ های درماتوفیت و ساپروفیت در شرایط آزمایشگاهی در مقایسه با کلوتریمازول

میترا صالحی، طاهره حسنلو، صدیقه مهرابیان، سمیه فرهمند

3

211

بررسي اثر ضد ميکروبي نانوسوسپانسيون هاي آزيترومايسين در مقايسه با محلول دارو

مرتضی اژدرزاده، هادي وليزاده، فرزانه لطفی پور، قباد محمدی، پروين ذاکري ميلاني

4

221

بررسي تاثير طول زنجير سديم آلژينات و مقدار کاتیونهای كلسيم و آلومينيوم در رهش دیلتیازم از ماتریکس ها

خسرو اديب کيا، محمد برزگر جلالي، قباد محمدی، حامد ابراهيم نژاد، محمود اعلايي بيرامي

5

229

ارزيابي اثر سايتوتوکسيک عصاره هاي مختلف گياه حرا(Avicennia marina)  بر سلولهای سرطان سینه انسانی رده MDA-MB 231  

عباس ممتازي بروجني، ماندانا بهبهاني، حجت صادقي علي آبادي

6

239

اثر عصاره هيدروالكلي پوست انار بر روی ديابت تجربي ناشي از استرپتوزوتوسين در رت

حسین نجف زاده، نسرین عاقل، علی اصغر همتی، سمانه اولی پور

7

249

بررسـي عوامل فرمولاسيوني مـوثر بـر رهايش دارو از پمپ اسموتيـک با غشا متخلخل گلی کلازید

محمد حسين شکري، زهرا آرامي، جواد شکري

8