تابستان  89

English

فهرست مندرجات

صفحه

عنوان

رديف

67

بررسی اثر حفاظتی ورزش بر پراکسیداسیون لیپیدی و تغییرات بافت شناسی در آسیب قلبی ایجاد شده ...

سلیمه افشین،  مصطفي محمدي ، جعفر سلیمانی،  بهمن رشیدی، گیسو محدث

1

73

بررسی برهمکنش هسپرتين و کرستین با آنزيم گزانتين اکسيداز گاوی با استفاده از روش اسپكتروسکوپی...

فرزانه رسولزاده، عبدالحسین ناصری ، محمدرضا رشیدی

2

81

بررسي تغييرات الكتريكي وهموديناميك قلب ناشي از هيپر كالمي در ورزش با و بدون مصرف پروپرانولول...

هادی ابراهیمی،  مصطفی محمدی،  سعید خامنه،  محمدرضا علیپور،  مجید سید قدرتی

3

90

شناسایی ترکیبات موجود در موثرترین فراکسيون هيدرومتانولی حاصل از عصاره تام چای سياه ايرانی...

بیت اله علیپور، سرور علیپور،  عباس دل آذر،  علیر ضا استاد رحیمی،  صدیقه بامداد

4

99

تداخل گیرنده های آلفا-1- آدرنرژیک هیپوکامپ پشتی  با اثرات WIN55,212-2 ...

اعظم مشفق، پروین بابایی،  مرتضی پیری،  شهربانو عریان،  بهرام سلطانی،  محمدرضا زرین دست

5

107

تاثیرات تیمار طولانی مدت  پری ناتال (Prenatal ) بوپروپیون  بر تقویت طولانی مدت در برشهای زنده...

فيروز قادري پاکدل،  صمد زارع،  سميه حيثيت طلب، مینا مختاری هشتجین

6

116

تاثير سديم كربوكسي متيل سلولز بر نفوذپذیری روده ای فورسمايد
هادي وليزاده، هادی فهیم فر، زيبا اسلامبولچيلار،  پروين ذاكري ميلاني

7