بهار  89

English

فهرست مندرجات

صفحه

عنوان

رديف

1

 تهیه و ارزیابی آگلومره های کاربامازپین فوق متلاشی سازها به روش کریستالیزاسیون کروی...
مریم مقصودی ، عطیه السادات تجلی بخش

1
11

 مطالعه آسیب شناختی اثر عصاره گیاه تئوکریوم پولیوم بر بافت پانکراس، کبد و کلیه رت های دیابتیک ...
جواد اشرفي هلان، راضیه یزدان پرست، محمد علی اسماعیلی، مریم نوروزی
 

2
21  ارزيابي اثرات متقابل کورتيکوسترون و سيستم نيتريك اكسايد بر دردهاي نروژنيک و التهابي در موش سوري
عباسعلي طاهريان، عباسعلي وفايي، محمد نويد نسايي زين آباد

 
3
29  تاثیر اسید سالیسیلیک بر تولید آتروپین در کشت کالوس گیاه Datura metel L.
وحید زنگنه1 ، غلامرضا اصغری، علی اکبر احسان پور
 
4
37   بررسي فيتوشيميايي اسانس حاصل از بخشهای مختلف گیاه Ornithogalum cuspidatum Bertol
 
احسان نظيفی ، علی موافقی، حسين ناظميه، سولماز اثني عشري ، صديقه بامداد مقدم ، عباس دل آذر
 
5
47  اثر فلوکستین بر اختلالات حرکتی ناشی از تزریق داخل نایگرال 6-هیدروکسی دوپامین در موش صحرائی
عليرضا محجل نائبي، سیامک ریحانی راد، محمودی، مرتضی ثمینی
 
6
57

 فرمولاسیون و ارزیابی برون تنی خصوصیات نیوزومهای حاوی انسولین و آپروتینین جهت تجویز خوراکی
موسی طالبی بخشایش، دکتر عباس پرداختی، دکتر محمد جواد ثابت جهرمی

7