تابستان87

 

 

فهرست مندرجات

 

 

            موضوع

 

صفحه

1- مطالعه اثر گرانيسترون بر پارامترهای التهابی در مدل التهابی Air Pouch در موش صحرائی

طاهره اعتراف اسكويي، نسرين مالكي ديزجي، سيد هادي ملجايي, افسانه قره باقری, مسلم نجفی

 

1

2- بررسي اثر سيكلودكسترين در جذب ماد ه ضد آفتاب اكسي بنزون (Eusolex 4360) از ...

جواد شكري، داود حسن زاده، هادي وليزاده، مينا ديزجي ايلخچي، فرهاد كيافر

 

7

3- بررسي اثر رمي فنتانيل در پيشگيري از درد ناشي از تزريق وريدي پروپوفول

خسرو کلاهدوزان، ناصر قربانيان، محمود عيدي، سهيلا داداش زاده

 

 

21

4- شناسايي، ايزولاسيون، کلونينگ و تعيين توالي ژن مقاومت دارويي به فلوکونازول ...

عبدالحسن كاظمي، جفري رابسون، ديويد دنينگ، محمد اصغر زاده

 

27

5- مروري بر نقش خصوصيات فيزيكي كريستالها در عملكرد اشكال داروئي

مريم مقصودي، علي نخودچي

 

37

6- اثر ضددردي عصاره متانولي Erica arborea در موش به روش آزمون هات پليت

عليرضا محجل نائبي، بنفشه رجبلي، حسين ناظميه

 

45

7- تعيين ميزان انكپسولاسيون توكسوئيد كزاز در سامانه هاي دارورساني ميكروسفري و ...

محسن تفقدي، فرزين هاديزاده، فهيمه فرهمند

 

53