بهار86

فهرست مندرجات

 

 

        موضوع

 

صفحه

1- مقايسه تاثير كرستين حاصل از پياز و ACTH در تحمل و وابستگي ناشي از مورفين درموش سوري

بهلول حبيبي، ملاحت اسدي، جواد ببري، آراز سبزواري و عباس دل آذر

1

2- تهيه نيوزومهاي حاوي کلرامفنيکل سديم سوکسينات و بررسي خصوصيات فيزيکوشيميايي و ...

عباس پرداختي، محمد حسن مصحفي و هدي متشفي

11

3- مطالعه اثرات پست كانديشنينگ ايسكميك و فارماكولوژيك ناشي ازمصرف ال- كارنيتين برروي ...

مسلم نجفی، عليرضا گرجانی و طاهره اعتراف اسكويي

23

4- بررسي اثرات ضد باكتريايي گياهان سالويا سهنديكا Salvia sahendica و ...

فرزانه لطفي پور، مريم سميعي و حسين ناظميه

29

5- اثرات تزريق داخل هيپوکامپ 17- بتا استراديول بر تثبيت حافظه در رتهاي ماده تخمدان زدايي شده

مهدي اورديخاني سيدلر، شيرين ببري، حميد غلامي پور بديع و ناهيده قندچيلر

35

6- بررسي آزاد سازي دارو از كمپلكس كلستيرامين ـ ايبوپروفن روكش داده شده با مخلوط پليمرهاي ...

مريم کوچک،‌ لنا تمدن

43

7- اندازه گيري غلظت مرفين ۶ گلوكورونيد با استفاده از روش بهبود يافته ELISA

سيمين عذار مشايخي، محمدرضا قندفروش ستاري، ريچارد هين و ليزت نيكسون

51