بهار85

فهرست مندرجات

 

 

    موضوع

 

صفحه

1- کلونينگ و بيان ژنk26  ليشمانيا اينفانتوم در E.coli و ارزيابي پتانسيل آن                               

  صفر فرج نيا، بهروز درباني، حسين بابائي، محمود تورچي، شهرام عبدلي اسکوئي، محمد مهدي گويا، جعفرمجيدي، آيلار نخلبند، ليلا محمد نژاد، نسرين ميرصمدي و زيبا حق شناس

1

2- سنتز تركيبات استروييدي .بخش(I): مشتقات جديد اتينيل استراديول

سالار همتي، حسين بابايي و زهره زماني

7

3- تأثير دهانشويه هاي آلوپورينول و نرمال سالين بر پيشگيري از استوماتيت ناشي از شيمي درماني

رضا شبانلوئي،‌ فضل اله احمدي،‌ جليل واعظ قراملكي، ابراهيم حاجي زاده و يوسف جواد زاده

19

4- مقايسه مقدار آهن،‌ روي، مس و اسيد فيتيك در سمنوي گندم غني شده و گندم معمولي

محبوب نعمتي، سيد ولي رضويه و ابراهيم زنديه

27

5- بررسی نقش گيرنده‌های 5-HT2 در هسته‌های‌ سجافی خلفی و ميانی بر روی ...

محمد چرخ‌پور، عليرضا محجل نائبی

33

6- بررسي كاربرد ميتومايسين در عمل ترابكولكتومي بيماران پر خطر

محمد علي فرشته خو، رامين نوري نيا و نصرت اله ضرغامي

41

7- ارزيابي سيستمهاي پراکنده جامد استامينوفن و اتيل سلولز، اودراجيت RS و ...

فاطمه صادقي، هادي افراسيابي گرکاني و سيد علي قدسي

 

 

47