زمستان84

 

 

فهرست مندرجات

 

    موضوع

 

صفحه

1-  تهيه كريستالهاي مجتمع شده لاكتوز به منظور كمپرسيون مستقيم با استفاده از روش كريستاليزاسيون كروي

مريم مقصودي، علي نخودچي، محمد برزگر جلالي و بهدخت پورامجد

1

2- مطالعه اثر Leukemia Inhibitory Factor بر روی تمايز و همانندسازی سلولهاي ...   

  مرتضي جبارپور بنيادي، نگار مهدوي

9

3- بررسي تاثير اعمال حرارت بر رهش تئوفيلين از گرانول و قرصهای تهيه شده با پليمرهاي اکريليک

شيرزاد آزرمي، شيما حتم خاني، فرناز منجم زاده و قباد محمدي

17

4- اثرات آپروتينين با دوز ‌بسيار پائين در كاهش نياز به فرآورده هاي خوني در ...

رضايت پرويزي، رسول آذر فرين و سوسن حسن زاده سلماسي

27

5- افزودن سرعت انحلال اكسازپام با استفاده از ديسپرسيونهاي جامد اكسازپام- سورفكتانت

جواد شكري، شيرزاد آزرمي، عاطفه صبوري و محمد حسين شكري

35

6- حساسيت سويه هاي مايكوباكتريوم توبركلوزيس و مايكوباكتريوم هاي غيرتوبركلوزي نسبت به ...

سيد رضا مؤدب, عبدالناصر رفيع

47

7- تهيه گويچه های آلژينات حاوی نيتروگليسرين مايع

هادی وليزاده، محمد رضا سياهي شادباد، فهيمه عبهر صبح، محمد علی دانش و علی نخودچی

55

8- آناليز آرايش سه موتاسيون هتروزيگوت در ژن CYP3A4 انساني با فواصل طولاني از هم

حسين حمزه ای، سياوش دستمالچي

63

9- استفاده از تك لايه هاي سلولهاي Caco-2 بعنوان مدلي براي پيش بيني نفوذپذيري و ...

پروين ذاكري ميلاني، هادي وليزاده

71

10- مطالعه نقش آندوتليوم و cGMP در اثر شلي 17بتا- استراديول در وريد سافن انساني

يداله آذرمي، حسين بابايي

79